logo

Winix – czyste powietrze w Twoim domu, a pieniądze wracają na konto

Kliknij tutaj, aby uzyskać dodatkowe informacje

Wszystkie pola oznaczone "*" są obowiązkowe.
Dane Osobowe
*
*
*
*
Polska
*
*
Numer konta
*
*
*
*
*
Dane Dotyczące Produktu
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
*
*
*
DD/MM/RRRR
*
Zaktualizowano 1:45 / 21-gru-2018

WARUNKI PROMOCJI ZWROTU GOTÓWKI

ARTYKUŁ 1 – UCZESTNICY

1.1       Promocja ta obejmuje wyłącznie mieszkańców Polski. Uczestnik („Uczestnik”) to osoba fizyczna lub prawna (firma) mieszkająca na stałe w Polsce. Promocja obejmuje wyłącznie uczestników dokonujących zakupów na własny użytek, tj. użytkowników końcowych. Winix zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Uczestników i/lub ich wyłączenia w przypadku nadużycia promocji zwrotu gotówki. Pośrednicy nie mogą składać wniosku o zwrot gotówki w imieniu swoich klientów.

ARTYKUŁ 2 – UCZESTNICTWO

2.1       Promocja obejmuje klientów dokonujących zakupu wybranych urządzeń w sklepach partnerskich. Aby uzyskać uprawnienia do zwrotu gotówki, Uczestnik musi dokonać zakupu produktu Winix z listy produktów zawartej w artykule 3.1, na terenie Polski.

2.2.      Aby skorzystać z promocji, należy dokonać zakupu pomiędzy 19 listopada 2018 a 31 stycznia 2019 (włącznie). Promocja jest niedostępna w ramach odsprzedaży, modernizacji ani naprawy. Wniosek o zwrot gotówki można złożyć wyłącznie za pośrednictwem strony www.winixeurope.eu/pl/promocja.

2.3       Dopuszcza się złożenie wniosku o zwrot gotówki względem maksymalnie 3 kwalifikujących się produktów na Uczestnika w ramach promocji. Dopuszcza się zgłoszenie tylko 1 wniosku o zwrot gotówki na wybrany produkt z danym numerem seryjnym.

2.4       Wniosek o zwrot gotówki za pośrednictwem strony www.winixeurope.eu/pl/promocja należy złożyć nie później niż do 7 lutego 2019 roku, przesyłając prawidłowo wypełnione i kompletne formularze wniosku wraz z dołączoną kopią oryginalnego paragonu lub faktury. Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, włączając dane dotyczące płatności. Po otrzymaniu wniosku o zwrot gotówki do Uczestnika zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem jego odbioru.

2.5       Każdy wniosek o zwrot gotówki jest ograniczony do jednorazowego użycia i nie może on zostać złożony w połączeniu z innymi voucherami promocyjnymi ani z żadną inną ofertą zwrotu gotówki dotyczącą ZERO N, ZERO lub ZERO+, jak określono w artykule 3.1.

2.6       Dowód zakupu musi stanowić czytelną kopię paragonu lub faktury z czytelną nazwą sprzedawcy detalicznego, datą zakupu, nazwą produktu i ceną zakupu. Przesłana dokumentacja dotycząca tej oferty nie podlega zwrotowi.

2.7       Winix Europe zwróci kwotę „kwota zwrotu gotówki”, jak określono w artykule 3.1, dokonując przelewu BACS w ciągu 28 dni od potwierdzenia przyjęcia wniosku o zwrot gotówki. Organizator dokona przelewu bankowego na rachunek utworzony w kraju, w którym dokonano zakupu produktu Winix Europe.

ARTYKUŁ 3 – ZWROT GOTÓWKI

3.1       Oferta zwrotu gotówki dotyczy wyłącznie przypadków dokonania zakupu produktu zgodnie z poniższymi zasadami:

Nazwa modelu                                   Kwota zwrotu gotówki

ZERO N                                                                 80 PLN

ZERO                                                                     100 PLN

ZERO+                                                                   200 PLN

 

3.2       Formularz wniosku o zwrot gotówki nie może zostać zamieniony na gotówkę.

3.3       Jeśli płatność z tytułu zwrotu gotówki podlega opodatkowaniu, uregulowanie zobowiązania podatkowego leży po stronie odbiorcy. Co oznacza, że jeśli bank obciąży Uczestnika, kwota zwrotu gotówki zostanie pomniejszona przez bank o to obciążenie.

3.4       W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu produktu sprzedawcy Uczestnik traci prawo do złożenia wniosku o zwrot gotówki i w związku z tym jakiekolwiek wnioski o zwrot gotówki dotyczące tej oferty zostaną odrzucone. W celu uniknięcia wątpliwości klauzula ta w żaden sposób nie wpływa na przysługujące klientowi prawa ustawowe i gwarancyjne.

ARTYKUŁ 4 – ORGANIZATOR

4.1       Organizatorem jest firma:  Winix Europe B.V., Hoogoorddreef 74, 1101BG, Amsterdam, Holandia (zwana dalej „Organizatorem”). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania promocji w dowolnym czasie.

ARTYKUŁ 5 – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1       Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, opóźnienie ani za nieotrzymanie wniosku o zwrot gotówki w wyznaczonym terminie zakończenia promocji.

5.2       Nieczytelne lub niekompletne wnioski o zwrot gotówki zostaną odrzucone. Do odpowiedzialności Uczestnika należy zapewnienie wymaganych danych w ramach wniosku o zwrot gotówki umożliwiających jego przetworzenie.

5.3       Winix Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez Uczestnika w związku z promocją zwrotu gotówki.

5.4      Winix Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wnioski o zwrot gotówki wszelkiego rodzaju zgłoszone po terminie, w odniesieniu do niniejszej promocji zwrotu gotówki. 

5.5       Winix Europe nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki niewypełnienia zobowiązania wynikającego z tej oferty, jeśli niewypełnienie to wynika z jakichkolwiek nieprzewidzianych okoliczności działania siły wyższej (co oznacza: działanie poza racjonalną kontrolą Winix) i/lub zdarzeń, które bez winy żadnej ze stron, czynią to zobowiązanie niemożliwym lub niezdolnym do zadowalającego wykonania.

5.6       Winix Europe zastrzega sobie prawo do wycofania niniejszej promocji w dowolnym czasie i/lub jednostronnej zmiany warunków bez ponoszenia jakiekolwiek odpowiedzialności.

ARTYKUŁ 6 – JURYSDYKCJA

6.1       Warunki podlegają prawu kraju, w którym dokonano zakupu produktu, i podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów tego kraju.

* Potwierdzam, że przeczytałem/łam i akceptuję Warunki i Regulamin Promocji. Proszę kliknąć tutaj aby przeczytać naszą Politykę Prywatności.
Zaznaczając pole, stwierdza Pan/Pani, że wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji o następnych promocjach.

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingowych od nas, skontaktuj się z nami pod adresem: winix-unsubscribe@promotion-support.com